آزمون آزمایشی

سی وپنجمین مرحله آزمون آزمایشی با سبقت آزاد برگزار می گردد لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید ونظردهید:

س_ او  باما(نیست):گزینه نظامی روی میز است:

الف)تکراری وبلوف سیاسی است

ب)عملیات روانی وتبلیغاتی است

ج)تهدید محسوب نمی شود ومضحک است

د)هیچ کدام

ه)الف وب ج صحیح است 

/ 0 نظر / 16 بازدید