جنبش سبز خودش چی هست که سرش باشه؟!

جنبش سبز خودش چی هست که سرش باشه؟!
یک سایت وابسته به اپوزیسیون و حامی فتنه سبز با ناراحتی نوشت جنبش سبزی باقی نمانده که موسوی و کروبی بخواهند سران آن باشند.
    خودنویس - وابسته به شماری از همکاران فراری نشریات زنجیره ای - در این زمینه نوشت: صحبت های محسنی اژه ای مبنی بر عدم لغو حصر خانگی موسوی و کروبی و رهنورد مگر آنکه توبه نمایند آب پاکی را روی دست اصلاح طلبان ریخت. اژه ای شایعاتی را که مطرح شده بود تکذیب کرد و گفت تا اینها توبه نکنند، خبری نیست.
    نویسنده آنگاه می نویسد. حتی در صورت آزادی این 3 نفر، دو مسئله باید روشن شود اول این که آیا اصلاجنبش سبزی باقی مانده است که این ها سرانش باشند؟ با خاموش شدن شعله تظاهرات خیابانی این پرسش پیش می آید که وقتی مخالفان در همان انتخاباتی که به نتایجش اعتراض داشتند شرکت می کنند پس دیگر چه دلیلی برای اعتراض وجود دارد؟ به چه چیزی باید اعتراض کنیم وقتی خودمان با حکومت در ادامه مسیرش هم ساز می شویم؟
    خودنویس افزود: مسئله دوم این است که حقیقتا طرفداران جنبش سبز که زمانی بانگ سبز و سبزاندیشی شان در همه جا گسترده بود کجا هستند و چه می کنند؟ آیا به بنفش تغییر رنگ داده اند یا آمیزه ای از سبز و بنفش را انتخاب کرده اند و یا اصلابی رنگ هستند؟ وقتی قرار باشد حکومت به خواسته خود در آوردن مردم پای صندوق ها و نشان دادن مشروعیت به دنیا از مقابل دوربین های تلویزیون برسد بنابراین بودن یا نبودن موسوی، کروبی و رهنورد در حبس مشکل خاصی ایجاد نمی کند چون اساسا جنبشی باقی نمانده که این ها قرار باشد سرانش باشند.
    نویسنده تاکید می کند: اگرچه جامعه مجازی هنوز هم جسته و گریخته یادی از این سه تن می کند ولی جامعه واقعی بنظر می رسد دیگر به این مسئله اهمیت نمی دهد یا اصلاآن را به باد فراموشی سپرده است.
 روزنامه کیهان، شماره 20621 به تاریخ 29/7/92، صفحه 2

/ 0 نظر / 17 بازدید